28ης Οκτωβρίου 5 Μαρούσι,
151 24, Ελλάδα

Τηλ. +30.210.61.20.616,
Τηλ. +30.210.61.41.781

email: study@studytours.gr